Phần mềm quản lý chợ - SCT Hòa Bình

Chủ đầu tư Sở Công Thương Hòa Bình
Đơn vị tiếp nhận Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Hòa Bình
Đơn vị triển khai  Công ty TNHH Tin học Đại Phát (DPS)
Dự án triển khai : Phần mềm Quản lý chợ VietMarket

   Sở Công Thương Hoà Bình được thành lập từ tháng 3/2008 trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công Nghiệp và Sở Thương Mại - Du lịch tại quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.. 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hoá chất; vật liệu nổ,công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Sở Công Thương có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương. 

Nguồn socongthuonghoabinh.gov.vn

Các khách hàng khác